[eus] Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Beasaingo ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEAk erabiliko dituela. Ondorioz, boluntarioen datuak kudeatuko ditu kirol-ekitaldia hobeto antolatu ahal izateko, eta dagokion laukitxoan klikatuta zure adostasuna ematen badiguzu, zure interesekoak izan daitezkeen merkataritza-komunikazioak bidaltzeko. Askatasun osoz uko egin diezaiokezu komunikazio komertzialak jasotzeari, eta horrek ez du akordioa betearaztea baldintzatuko.

Jakinarazten dizugu gestio horiek egiteko beharrezkoa dela, hala dagokionean, datuak aseguru-erakundeei helaraztea. Datu-tratamendu horiek beharrezkoak dira kirol-ekitaldia behar bezala antolatzeko eta bi aldeek dituzten legezko interesak asebetetzeko.

Era berean, jakinarazten dizugu zure datuak gordeko ditugula harremana mantentzen den bitartean edo legeriak ezartzen dituen epeetan.

Boluntarioak Beasaingo ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEAri buruzko datu pertsonaletara eta informazio konfidentzialera sarbidea badu, horien gaineko konfidentzialtasun zorrotza eta sekretua mantendu beharko du.

Datuetara sartzeko, haiek zuzentzeko, baliogabetzeko, haiei aurka egiteko, eramateko eta datuen tratamendua mugatzeko zure eskubideak erabili ahal izango dituzu helbide honetara idatzita: Beasaingo Arrastaka Mendi Kirol Taldea, Antzizar Kiroldegia Igartza Oleta 3; 20200 Beasain (Gipuzkoa); edo info@ehunmilak.com helbidearen bidez, Datuak Babestearen arduradunari zuzenduta. Zure NANaren kopia gehitu beharko duzu zure nortasuna behar bezala egiaztatzeko. Edonola ere, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren (AEPD, gaztelania) aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu.

[cas] Le informamos que sus datos personales serán tratados por BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL con la finalidad de gestionar los datos de los voluntarios para una correcta organización del evento deportivo y, si nos da su consentimiento marcando la casilla correspondiente, enviarle comunicaciones comerciales que puedan ser de su interés. Ud. puede oponerse libremente a recibir comunicaciones comerciales, sin que ello condicione la ejecución del acuerdo.

Le informamos que para la realización de estas gestiones es necesario que sus datos sean cedidos a entidades aseguradoras cuando corresponda. Estos tratamientos de datos son necesarios para la correcta organización del evento deportivo y para la satisfacción de los intereses legítimos perseguidos por ambas partes.

Igualmente, le informamos que sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación o durante los plazos establecidos por la legislación.

En los casos en que el voluntario tenga acceso a datos personales e información confidencial cuyo responsable de tratamiento sea BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL, deberá mantener estricta confidencialidad y secreto sobre los mismos.

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose aBeasaingo Arrastaka Mendi KIrol, Antzizar Kiroldegia C/ Igartza Oleta, 3; 20200 Beasain (Gipuzkoa) o a través de info@ehunmilak.com a la Atención del Responsable de Protección de Datos, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

[eng] We hereby inform you that your personal data will be processed by BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL for the purpose of managing the volunteers’ data, to enable the proper organisation of the sporting event and, if you give your consent by marking the relevant box, to send you marketing messages that may interest you. You may freely opt out from receiving marketing messages without impeding the execution of the agreement.

We inform you that, in order to perform these procedures, it is necessary for your data to be transferred to insurance companies when appropriate. The processing of this data is necessary to ensure the proper organisation of the sporting event and to meet the legitimate interests being pursued by both parties.

We also inform you that your data will be retained for the duration of the relationship or for the periods established by law.

If a volunteer has access to personal data and confidential information whose data controller is BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL, they must maintain strict confidentiality and secrecy with regard to it.

You may exercise your rights of access, correction, cancelation, objection, portability and to restrict the processing of your data by writing to Beasaingo Arrastaka Mendi Kirol, Antzizar Kiroldegia C/ Igartza Oleta, 3; 20200 Beasain (Gipuzkoa) or to info@ehunmilak.com, for the attention of the Data Protection Officer, attaching a copy of your ID card, duly proving your identity. In any event, you have the right to file a complaint with the Spanish Data Protection Agency (AEPD).

[fra] Nous vous informons que les données à caractère personnel vous concernant seront traitées par BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL avec pour finalité d’administrer les données concernant les volontaires en vue de la bonne organisation de l’événement sportif et, si vous nous y autorisez en cochant la case correspondante, de vous envoyer des communications commerciales pouvant vous intéresser. Vous pouvez librement vous opposer à la réception de communications commerciales, sans que cela n’affecte l’exécution de l’accord.

Nous vous informons qu’il est nécessaire, dans le cadre de la réalisation de ces démarches, que les données vous concernant soient cédées à des compagnies d’assurance le moment venu. Ces traitements de données sont nécessaires pour la bonne organisation de l’événement sportif ainsi que pour satisfaire les intérêts légitimes poursuivis par les deux parties.

Nous vous informons également que les données vous concernant seront conservées pendant toute la durée de la relation ou pendant les délais établis par la législation.

Si le volontaire a accès à des données à caractère personnel et à une information confidentielle dont la responsabilité du traitement correspond à BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL, il devra garder la confidentialité et le secret les plus stricts les concernant.

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’annulation, d’opposition, de portabilité et de limitation du traitement des données vous concernant en vous adressant à Beasaingo Arrastaka Mendi KIrol, Antzizar Kiroldegia C/ Igartza Oleta, 3; 20200 Beasain (Gipuzkoa) ou à travers le courriel info@ehunmilak.com à l’Attention du Responsable chargé de la Protection des données, en joignant une copie de votre carte d’identité attestant dûment votre identité. Dans n’importe quelle situation, vous avez le droit de présenter une réclamation auprès de l’Agence espagnole de protection des données (AEPD)