Produktuen salmenta-klausula

Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin bat etorriz, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduko xedapenekin bat etorriz, jakinarazten dizugu erosketa-prozesuan emandako datu pertsonalak BEASAINGO ARRASTAKA Mendi Kirol Taldeak erabiliko dituela, bere kudeaketa-helburuarekin.

Zuk adierazten diguzun helbidera bidaltzea (edo lokalean jasotzea, hala aukeratuz gero), eta zurekin lotzen gaituzten harremanei eustea zure helbidean Jakinarazten dizugu, kudeaketa horiek egiteko, zure datuak zure eskaera betetzeko behar-beharrezkoak diren parte-hartzaileei soilik emango dizkiegula (banketxea, kobratzeko, hala badagokio, bidalketarako mezularitza-enpresa), bai eta, hala badagokio, legez eskatzen direnei ere. Datuen tratamendu horiek beharrezkoak dira eskaera betetzeko, eta alderdien arteko kontratua gauzatzean oinarritzen dira, bai eta, hala badagokio, bi alderdiek bilatzen dituzten interes legitimoak betetzean ere.

Jakinarazten dizugu zure datuak gorde egingo direla eskaerari erantzuten zaion bitartean eta aplikatzekoa den legediak ezarritako epeetan, tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen ekintzei erantzun ahal izateko. Datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu edo aurkaratzeko eskubidea erabil dezakezu, baldin eta ez bazaizu erabaki indibidual automatizatuen xede, eramangarritasunaren xede eta datuen tratamendua mugatzeko. Horretarako, BEASAINGO ARRASTAKA Mendi Kirol Taldeko Datuak Babesteko arduradunarengana jo behar duzu idatziz, Antzizar Kiroldegia, Igartza Oleta kalea 3, 20200 Beasain (Gipuzkoa) helbidera, edo info@ehunmilak.com helbide elektronikoan, zure NANaren kopia egiaztatuz. Zure eskubideak urratutzat jotzen badituzu, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko eskubidea duzu.

Cláusula venta productos

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales relativo a la Protección de las Personas físicas, y conforme a disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales facilitados durante el proceso de compra serán tratados

BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA con la finalidad de gestionar su solicitud de compra y envío de la misma a la dirección que usted nos indique (o recogida en local si así lo selecciona), así como mantener las relaciones que nos unan a usted en su caso.
Le informamos que para la realización de estas gestiones sus datos serán facilitados únicamente a los intervinientes estrictamente necesarios para poder dar cumplimiento a su solicitud (entidad bancaria para cobro en su caso, empresa de mensajería para el envío), y aquellos que sea requerido por ley en su caso. Estos tratamientos de sus datos son necesarios para dar cumplimiento a su solicitud y basados en la ejecución del contrato entre las partes, así como la satisfacción de los intereses legítimos perseguidos por ambas partes en su caso. Le informamos que sus datos serán conservados mientras se atienda la solicitud y durante los plazos establecidos por la legislación aplicable para poder atender posibles acciones nacidas del tratamiento.

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose al Responsable de Protección de Datos de BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA por escrito bien a Antzizar Kiroldegia C/ Igartza Oleta, 3; 20200 Beasain (Gipuzkoa) bien en el correo electrónico info@ehunmilak.com, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), si considera infringidos sus derechos.